Garanciális kérdések

1.Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatosság jogával? Ön a Brill-Line Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt a kellékszavatossági igénye alapján? Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy kicserélést kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy -végső esetben- a szerződéstől elállhat.Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra egy másikra is áttérhet, az áttérés költéségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot

Milyen határidőben érvényesítheti Ön a kellékszavatossági igényét?  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van a kellékszavatossági jogai érvényesítésének?A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl egyéb feltétel nincs, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Brill-Line Kft vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

2.Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatosság jogával? Ingó dolog ( termék) hibája esetén Ön-választása szerint a kellékszavatosság jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti

Milyen jogok illetik meg Önt a termékszavatossági igénye alapján?Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a termék a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig ha ne rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal

Milyen határidőben érvényesítheti Ön a termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, E határidő elteltével e jogosultságát elveszti

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó ( forgalmazó) milyen esetekben mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól? A gyártó ( forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól ha bizonyítani tudja, hogy

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában ne volt felismerhető
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásból ered.

A gyártónak ( forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen estben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Brill-Line Kft jótállásra köteles

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy kicserélést kérte, illetve ne kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy -végső esetben- a szerződéstől elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra egy másikra is áttérhet, az áttérés költéségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben menekül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként Önt a jótállásból fakadó jogok az 1.és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. A kötelező jótállás időtartama 1 év, mely határidő a termék átadásának napjával kezdődik