Vásárlási feltételek

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek 

Köszönjük, hogy megtisztelt minket és web áruházunkat választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A meghirdetett akciókban, nyereményjátékokban résztvevő személyek elfogadják vásárlásukkal a Brill-Linek Kft által szabott feltételeket, azt magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. A web áruház termékeivel, rendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan kérdéseire a weblapunkon feltüntetett elérhetőségeken szívesen álunk rendelkezésére.

Üzemeltetői adatok

 1. Cégnév: Brill-Line Kft
 2. Székhely: 6724, Szeged Londoni krt. 3
 3. Adószám: 13453367-2-06
 4. Cégjegyzék szám: 06-09-009768
 5. Nyilvántartó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
 6. Szerződés nyelve: Magyar
 7. Elektronikus elérhetőség: info@diamondoraekszer.hu
 8. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: vásárlási feltételek) tartalmazzák a Brill-Line Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6724, Szeged Londoni krt. 3, adószáma: 13453367-2-06, telefonszáma: +36 70 930 0253 e-mail címe: info@diamondoraekszer.hu, web oldal: https://www.diamondoraekszer.hu/ mint eladó (továbbiakban: Eladó) internetes web áruházában, azaz a https://www.diamondoraekszer.hu/ portálon forgalmazott termékeket megrendelők (Vásárlók), Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó kötelezettségeit és felelősségét.

Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött adásvételi szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő adásvételi szerződések vonatkozásában.

 Az Eladó fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, ugyanakkor a módosított ÁSZF hatályba lépését megelőzően 15 nappal korábban közzéteszi a diamondoraekszer.hu weboldalon a módosított ÁSZF teljes szövegét, valamint a főoldal alján lévő ablakban felhívja a felhasználók figyelmét az ÁSZF meghatározott napon hatályba lépő változására. Az új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adásvételi szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.

A www.diamondoraekszer.hu címen keresztül elérhető webáruházban vásárlást tervező fogyasztónak a vásárlást megelőzően lehetősége van felkeresni bármely az Eladó által üzemeltetetett üzletet, amelynek címe és egyéb elérhetősége megtalálható a mindenkor hatályos ÁSZF-ben. Továbbá joga van a jogszabályi rendelkezéseken alapuló előzetes tájékoztatások (jelen ÁSZF) papíralapú változatát átvenni. Amennyiben a fogyasztó ezen papíralapú tájékoztatások beszerzése nélkül kezdeményez vásárlást a www.diamondoraekszer.hu címen keresztül elérhető webáruházban, azzal a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakkal összhangban beleegyezik, hogy az Eladó az ezen rendelet alapján előírt tájékoztatási kötelezettségeinek tartós adathordozó útján (különös tekintettel a jelen ÁSZF-re) tegyen eleget.

A www.diamondoraekszer.hu címen keresztül elérhető webáruházban kötött szerződés nem minősül írásbelinek, ugyanakkor a Brill-Line Kft. valamennyi adásvételi ügylethez egyedi szerződés azonosítót rendel, amely útján a szerződéseket elektronikus úton iktatja. A szerződések utólagos hozzáférhetőségét erre irányuló kérés alapján biztosítja. A regisztrált felhasználók számára, a felhasználói fiókjukon keresztül is hozzáférhetőek, továbbá a szerződés egyedi feltételei a vásárló számára a szerződés létrejöttét megelőzően elküldött visszaigazoló email üzenetben is megküldésre kerülnek.

A www.diamondoraekszer.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. A Brill-Line Kft. technikai eszközök útján biztosítja, hogy a www.diamondoraekszer.hu címen elérhető webáruházban létrejövő vásárlásokat megelőzően beszerezze a vásárlók kifejezett nyilatkozatát a jelen ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozatok elfogadása tárgyában.

A jelen ÁSZF és az Adatvédelmi nyilatkozat elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a későbbiekben bármely korlátozástól mentesen előhívható a www.diamondoraekszer.hu címen keresztül elérhető webáruházat látogató valamennyi felhasználó számára, így pontos tartalma az adásvételi szerződések megkötésére vonatkozó megrendelés tételét megelőzően megismerhető és utólagosan is ellenőrizhető.

Szerzői jogok

A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra kizárólag az www.diamonoraekszer.hu üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért! Tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában még részeiben is! 

A szerződés nyelve, formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó elektronikusan iktatja.

Árak

Weboldalunkon feltüntetett árak magyar forintban ( HUF), 27%-os áfával feltüntetett bruttó ajánlott fogyasztói árak. Aranyból készült ékszereink és a készleten nem lévő, "Rendelésre" státuszú termékeink forintban megjelölt ára listaár, mely az arany aktuális világpiaci árának és az euro árfolyamának ingadozásának függvényében változhat.

A készleten nem lévő termékek vonatkozásában minden esetben az utolsó ismert fogyasztói ár kerül megjelenítésre a weboldalon, azzal, hogy a megrendelés elfogadása előtt a végleges fogyasztói árról írásban tájékoztatjuk a Vevőt, amelyet követően kizárólag akkor kerül megrendelésre a termék, ha a Vevő írásban, egyértelműen elfogadta azt.

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

1. § (1) Ez a törvény állapítja meg az áruhoz kapcsolódó, a kereskedelmi ügylet lebonyolítását megelőzően, annak során és azt követően a fogyasztóval szemben alkalmazott kereskedelmi gyakorlatokra, valamint az ilyen kereskedelmi gyakorlat tekintetében alkalmazott magatartási kódexekre vonatkozó követelményeket, és az azok megsértésével szembeni eljárás szabályait.

2. § E törvény alkalmazásában:

a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy,

b) vállalkozás: aki a kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el,

c) áru: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), az ingatlan, a szolgáltatás, továbbá a vagyoni értékű jog,

d) *  kereskedelmi gyakorlat: a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja,

e) kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől,

f) reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben ekként meghatározott fogalom,

g) vásárlásra felhívás: kereskedelmi kommunikációban az áru jellemzőinek és árának, illetve díjának feltüntetése az alkalmazott kommunikációs eszköznek megfelelően olyan módon, hogy ezáltal lehetővé válik a fogyasztó számára az áru megvétele, illetve igénybevétele,

h) ügyleti döntés: a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá, hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban,

i) magatartási kódex: olyan - piaci önszabályozás keretében létrehozott - megállapodás vagy szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el (a továbbiakban: magatartási kódexnek való alávetés).

Elektronikus szerződéskötés lépései

Regisztráció

A Regisztrációra a Főoldalon található Belépés/ Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével, vagy a fizetési folyamatba beágyazva kerülhet sor. A Regisztráció menüpont alatt egy valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása szükséges.

Ezt követően a Vásárló az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek átolvasása, értelmezése, után amennyiben a Vásárló egyetért az ÁSZF rendelkezéseivel az „ ÁSZF rendelkezéseit elolvastam és elfogadom” valamint az „Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit elolvastam és elfogadom” jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja azt.

 Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Vásárló az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyes elvégezni.

Regisztráció törlése

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@diamondoraekszer.hu -ra küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az ügyfélszolgálati időn belül gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Vevő a felelős. Amennyiben Vevő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni Eladót.

Vevő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. A termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, részletes leírását, árát, ha keletkezett egy előző Vásárló által termék érékelés az is ezen a felületen érhet el. A szállításra vonatkozó időpontok becsült határidők, ezek változhatnak a szállítást végző futárszolgálat leterheltségének függvényében.

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a „Kosárba” gombra kattintva helyezhet tetszőleges számú terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a „Rendelés véglegesítése” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a termék mennyisége is megváltoztatható. Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy a „ a Vásárlás folytatása” gomb megnyomásával munkafolyamatát tovább viheti vagy a „ Pénztár” gombok megnyomásával rendelése befejezéséhez szükséges adatok kitöltésére ugorhat. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Pénztár” gombra!

A Kosár megtekintése 

A honlap használata során Ön a honlap jobb oldali tetején található kosár ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Frissítés” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Pénztár” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlás módja

„Pénztár” gomb lenyomását követően a „Vásárlás módja” menü alatt választhat a regisztráció nélküli és a regisztrációval történő vásárlás lehetősége között, illetve amennyiben már rendelkezik regisztrációval akkor a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó használatával be tud lépni fiókjába.

Számlázási információ” menü alatt megadhatja számlázással kapcsolatos információit, illetve itt amennyiben a szállítási címmel megegyezik a számlázási címmel azt is be tudja jelölni. A számlázási cím kitöltését követően ha a számlázási cím eltér a szállítási címtől, kérjük válassza a „Szállítás másik címre” menü pontot és töltse ki az ott kért adatokat.

Szállítási mód” menü alatt kiválaszthatja az Önnek legkényelmesebb átvételi lehetőséget az alábbiak közül:

 • Házhoz szállítás utánvéttel
 • Házhoz szállítás előre utalással
 • Személyes átvétel ( ha a rendelt termékek átszállítást igényelnek, a szállítás átfutási ideje kb. 4-8 munkanap)

Fizetési információ” menü alatt a fizetés módját választhatja ki.

Rendelés áttekintése” menübe megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek teljes vételára, az Ön által kiválasztott szállítási mód, a szállítással kapcsolatos esetleges költségek. Ebben a menüpontban lehetősége van a rendeléshez megjegyzést írni, illetve a már bevitt adatokat módosítani.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel) Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Rendelés véglegesítése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Rendelés véglegesítése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vevő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Eladó késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget valamint az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztatót. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

E visszaigazoló e-mail Eladó részéről az Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Vevő között. A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha a Vevő rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az Eladó felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor az Eladó telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről Vevő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést a Vevő számára Eladó haladéktalanul visszatéríti.A rendeléseket érkezési sorrendben szolgáljuk ki a készlet erejéig.

Adatbeviteli hibák kijavítása Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva). A rendelés leadását követően regisztrált felhasználóink saját fiókjukban a kívánt adatot módosítani tudják, vendég vásárlóként leadott rendelésnél az info@diamondoraekszer.hu e-mail címen tudják a szükséges adatot módosíttatni. Ebben az esetben a módosítás a webáruház Vevő fogadási idejében történik meg. 

1.Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatosság jogával? Ön a Brill-Line Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt a kellékszavatossági igénye alapján? Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy kicserélést kérte, illetve ne kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy -végső esetben- a szerződéstől elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra egy másikra is áttérhet, az áttérés költéségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön a kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van a kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl egyéb feltétel nincs, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Brill-Line Kft vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

2.Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatosság jogával? Ingó dolog ( termék) hibája esetén Ön-választása szerint a kellékszavatosság jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

Milyen jogok illetik meg Önt a termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a termék a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha ne rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal

Milyen határidőben érvényesítheti Ön a termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetekben mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában ne volt felismerhető
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásból ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen estben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Brill-Line Kft jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy kicserélést kérte, illetve ne kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy -végső esetben- a szerződéstől elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra egy másikra is áttérhet, az áttérés költéségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben menekül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként Önt a jótállásból fakadó jogok az 1.és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. A kötelező jótállás időtartama 1 év, mely határidő a termék átadásának napjával kezdődik.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

A hatályos rendelkezéseknek megfelelően 2020. november 11-től visszavonásig üzleteink nyitvatartása az alábbiak szerint módosul:
 • Szeged Árkád üzletház Diamond óra-ékszer üzlet: Hétfő-Szombat: 9.00-19.00 Vasárnap: 10.00-18.00
 • Szeged Árkád üzletház Diamore ékszer-óra üzlet: Hétfő-Szombat: 9.00-19.00 Vasárnap: 10.00-18.00
 • Budapest Árkád üzletház Diamond óra-ékszer üzlet: Hétfő-Szombat: 10.00-19.00 Vasárnap: 10.00-19.00

6724, Szeged Londoni krt. 3 ( Árkád Üzletház 008-as üzlet földszint Diamond óra ékszer üzlet)

 • Nyitvatartási idő: Hétfő-Szombat: 9.00-19.00 Vasárnap: 10.00-18.00 
 • Telefon: +36 70 458 3436 
 • Internet cím: https://www.diamondoraekszer.hu/
 • E-mail: info@diamondoraekszer.hu

1106, Budapest Örs vezér tér 25. (Árkád Üzletház/2) fsz. 025 üzlet. Diamond óra ékszer üzlet

 • Nyitvatartási idő: Hétfő-Szombat: 10.00-19.00 Vasárnap: 10.00-19.00 
 • Telefonszám: +36 70 442 2119 
 • Internet cím: https://www.diamondoraekszer.hu/
 • E-mail: info@diamondoraekszer.hu
 • Központi, telefonos ügyfélszolgálat +36 70 930 0253
 • Nyitvatartási idő: Hétfő-Péntek: 9.00-17.00
 • E-mail: info@diamondoraekszer.hu

6724, Szeged Londoni krt. 3 ( Árkád Üzletház első emelet Diamore ékszer-óra üzlet)

 • Nyitvatartási idő: Hétfő-Szombat: 9.00-19.00 Vasárnap: 10.00-18.00 
 • Telefon: +36 70 458 3432
 • Internet cím: https://www.diamondoraekszer.hu/
 • E-mail: info@diamondoraekszer.hu

Bejegyzés a vásárlók könyvébe.

A vásárlók könyve az Eladó üzleteiben nyitvatartási időn belül elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme, 
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, 
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. 

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás.

Vásárlól jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, 
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, 
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, 
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését 
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor, 
 7. a testület döntésére irányuló indítványt, 
 8. a fogyasztó aláírását. 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: 
info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: 
bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: 
www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: 
bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: 
bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: 
bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád -Csanád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: 
bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: 
bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: 
bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: 
bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: 
bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: 
bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: 
bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: 
nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: 
pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: 
skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: 
bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: 
kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: 
bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: 
info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: 
zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Az elállási és felmondási jog

Meggondolhatjuk magunkat és visszaléphetünk a vásárlástól az interneten rendelt termék átvétele után? Igen, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg Fogyasztót internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek A fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási, elállási jogát

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
 • a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

Mi az az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet Vevő és a termék visszaküldése esetén kérheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőségünk a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére.

Milyen időtartamon belül gyakorolhatjuk elállási jogunkat?

A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 napon (naptári nap!) belül élhetünk elállási jogunkkal. A szombat és vasárnap is naptári nap, ezért az elállási határidőbe a hétvége is beletartozik. Az elállási határidő a termék megrendelése és átvétele közötti időszakban is gyakorolható. A fogyasztó köteles a terméket saját költségén (kivéve, ha vállalkozás ezt előzetesen vállalta) haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni az eladó vagy az átvételre jogosult meghatalmazott személy részére, az eladó pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (tehát pl.: a szállítási, csomagolási díjat is) visszatéríteni. 

Milyen formában kell közölnünk a szerződéstől való elállásunkat az eladóval?

Elállási szándékunkat szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) vagy e-mailben jelzett egyértelmű nyilatkozatunkkal, valamint a Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján közölhetjük. Amennyiben a vállalkozás a honlapján ezt biztosítja, úgy a honlapon is kifejezésre juttathatjuk e jog gyakorlására vonatkozó szándékunkat. Ilyen esetben a vállalkozás köteles tartós adathordozón (pl.: e-mailben) haladéktalanul visszaigazolni nyilatkozatunk megérkezését. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a megadott határidőn belül elküldeni.

Az utólagos bizonyíthatóság érdekében javasolt, hogy elállási nyilatkozatunkat elsősorban az eladónak a webáruház honlapján közzétett e-mail címére küldjük el. Természetesen, amennyiben a vállalkozás rendelkezik üzlethelyiséggel vagy vevőszolgálattal, elállási nyilatkozatunkat személyesen is átadhatjuk és az eladóval igazolt módon átvetethetjük.

Milyen költségeket kell a fogyasztónak viselnie a szerződéstől való elállásakor/felmondáskor?

Elálláskor kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének közvetlen költségeit vagyunk kötelesek viselni (kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését, vagy ha a vállalkozás a költségviselési kötelezettségünkről nem tájékoztatott minket), ezért a terméket nem adhatjuk fel utánvétellel vagy portóval. Ezzel összefüggésben a termék ingyenes kiszállításának díját sem lehet utólag a fogyasztóra terhelni.

Az eladó az elállás/felmondás miatt egyebek mellett sem kötbérfizetési kötelezettséget, sem bármilyen pénzbeli büntetést nem róhat ránk.

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

23. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

(4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

1. Melléklet - Elállási nyilatkozatminta

(csak az adás-vételi szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Brill-Line Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged Londoni krt.3., +36 70 417 6506; email cím: info@diamondoraekszer.hu)

 Alulírott/ak ............................. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó(k) címe:

Fogyasztó(k) aláírása[1]:

Kelt:

[1] Kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén